Zadzwoń: +48 22 432 08 55

Biuro   Nieruchomości   Otwarte  !!!

Informujemy wszystkich naszych klientów, że z początkiem 2018 roku uruchomiliśmy Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami w centrum Gdyni przy ul. Derdowskiego 9 lok.2.

JW Nieruchomości pośredniczy w kupnie i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, apartamentów, domów, lokali użytkowych i przemysłowych, terenów pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową na ternie całej Polski. Nie mniej głównie skupiamy się na ofertach Polskiego Wybrzeża i specjalizujemy się w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i inwestycyjnych Polaków pracujących i zamieszkujących Wielką Brytanię. Zapraszamy. Wszystkie aktualne adresy i telefony znajdziecie Państwo w zakładce   "Kontakt". 

Szanowni Państwo,

W pierwszej kolejności prezentujemy Państwu problematykę jaką zajmuje się Departament Nadzoru i Kontroli Zarządców Nieruchomości. Głównym klientem tego departamentu są wspólnoty mieszkaniowe. Wiele z nich zarządzanych jest przez spółki miejskie, które z jednej strony zobligowane są do zarządzania częściami wspólnymi w imieniu właścicieli, z drugiej zaś strony, "stojąc w rozkroku rozbieżnych interesów", skupiają się na zarządzaniu mieniem tylko jednego właściciela publicznego tej wspólnoty jakim jest gmina.  Często w takich przypadkach mamy do czynienia z zawyżonymi kosztami zarządzania nieruchomością. W związku z powyższym sugerujemy aby uważniej przyglądać się pracy zarządców, szczególnie wtedy, gdy są oni zależni od jakiegokolwiek właściciela części lokali we wspólnocie a przede wszystkim od lokalnego samorządu czy Skarbu Państwa. Za naszym pośrednictwem mogą Państwo skontrolować pracę swojego zarządcy lub podjąć działania monitorujące jego działania. Koszty zarządzania taką nieruchomością to składowe wielu elementów, począwszy od wynagrodzenia zarządcy, kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego. Pozornie zarządca powinien zaspakajać swoje wynagrodzenie z pozycji stałej kosztów zarządzania nieruchomością pn. "wynagrodzenie zarządcy". Czy tak jest zawsze? Niestety nie. Bardzo często zarządcy aspirują pośrednio do środków zgromadzonych w pozycji koszta eksploatacyjne czy nawet do środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego, bez wiedzy i świadomości właścicieli.

Główny Inspektorat Nadzoru Właścicielskiego przeprowadza na zlecenie właścicieli nieruchomości jak również zarządów wspólnot mieszkaniowych, kontrolę aktualnego zarządcy nieruchomości pod kątem finansowym, dbałości o stan techniczny obiektu, prawidłowości wyłonienia wykonawców usług remontowych i inwestycyjnych, racjonalności zawieranych umów w imieniu wspólnot, dbałości o minimalizowanie kosztów zarządzania nieruchomością. Wynikiem takiej kontroli Zarządcy Nieruchomości jest protokół, w którym, począwszy od  bilansu otwarcia, poprzez ocenę sposobu zarządzania nieruchomością  zgodnie z obowiązującymi przepisami, znajdują się zalecenia pokontrolne dla właścicieli nieruchomości lub zarządu wspólnoty. 

Główny Inspektorat Nadzoru Właścicielskiego ( w skrócie GINW) powstał w odpowiedzi na uwolnienie zawodu zarządcy nieruchomości oraz jako forma prawna uporządkowanych działań zapobiegających i przeciwdziałających różnym nieuczciwościom, braku staranności i rzetelności w procesie zarządzania nieruchomościami. GINW to jednostka kontroli i nadzoru działająca w imieniu i na rzecz właściciela nieruchomości, ale także właściciela udziałów w spółkach prawa handlowego, czy wartości niematerialnych i prawnych, takich jak m.in. prawa autorskie. Inspektorzy GINW to także fachowcy w dochodzeniu do utraconych korzyści przez właścicieli gruntów których własność została naruszona przez inwestorów sieci przesyłowych infrastruktury technicznej. Zbudowaliśmy organizację gospodarczą, która w imieniu właścicieli chroni ich własność, kontroluje i monitoruje sposób zarządzania powierzoną nieruchomością, udziałami i własnością intelektualną, własnością nieruchomości gruntowej poprzez najwybitniejszych specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, księgowych oraz specjalistów prawa gospodarczego.

Bezpieczeństwo Państwa własności pod każdym względem jest misją Głównego Inspektoratu Nadzoru Właścicielskiego. 

We wrześniu 2015 roku Główny Inspektorat Nadzoru Właścicielskiego rozpoczyna cotygodniowy cykl szkoleń dla kandydatów na stanowiska inspektorów ds. nadzoru i kontroli, którzy znajdą zatrudnienie w poszczególnych departamentach GINW Sp. z o.o. 

GINW jako instytucja niepubliczna o charakterze gospodarczym, działająca w oparciu o Kodeks handlowy, jest typowym podmiotem „for profit”.Nasza działalność opiera się na pracy inspektorów nadzoru i kontroli, którzy świadczą określone usługi na rzecz właścicieli według procedur wewnętrznych Inspektoratu. Stąd każdy inspektor pracujący na rzecz GINW zobligowany jest do posiadania certyfikatu uprawniającego do przeprowadzenia kontroli w imieniu Generalnego Inspektora Nadzoru Właścicielskiego. Trzydniowe szkolenie i zdanie egzaminu kontrolnego z procedur obowiązujących w Inspektoracie uprawnia do otrzymania takiego certyfikatu. Szkolenia zostały przypisane dla każdego departamentu funkcjonującego w ramach struktury GINW. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń  do zakładki "Szkolenia" umieszczonej  w Informacji o Inspektoracie. 

 

Zapraszamy do zapoznanie się z ofertą pod adresem: http://www.kartaprestiz.co.uk